AdresseBogø Hovedgade 44a, Bogø By, Denmark

Om os

Velkommen!

om os

Et tilbud til unge som har brug for støtte til at tilegne sig viden og færdigheder således de, på lige fod med andre, kan fungere som selvstændig ung i uddannelse og i sidste ende blive selvforsørgende og i stand til at navigere i samfundet

Bogø Kollegiet er godkendt jf. SEL § 107, midlertidigt botilbud til voksne og § 66, stk. 1,nr. 6, opholdssted for børn og unge. Der er plads til 5 beboere.

Det pædagogiske personale, som er tilknyttet, har alle relevant uddannelse og erfaring med udsatte unge. Herunder personale med kognitiv terapeutisk uddannelse, der kan således aftales særskilte samtaler af mere terapeutisk karakter, såfremt der er behov for dette.

Vores tilgang til de unge er ressourceorienteret, anerkendende og relations baseret. Vi arbejder konfliktnedtrappende og med udgangspunkt i KRAP og har fokus på den unges potentiale og nærmeste udviklingszone.

Den unge får fast kontaktperson, de afholder minimum én gang ugentligt samtale. Med udgangspunkt i handleplanen og den unges egne ønsker for udvikling, udfærdiges et målsætningsskema. Ved den ugentlige samtale udfærdiges/ følges op på målsætningsskema og de personlige emner der måtte være aktuelle. Der kan udfærdiges budget, laves planer for uddannelsesforløb eller lign.

Opstår der bekymring i fht. uddannelse, deltager kontaktpersonen også i møder med uddannelsesinstitutionen eller tager, efter aftale med den unge, kontakt til studievejleder eller lærer.

Kontaktpersonen deltager i de møder som den unge og sagsbehandler måtte ønske. Kontaktperson udfærdiger ligeledes ICS i fbm. statusmøder.

Er der behov for støtte til indkøb og madlavning eller andre ADL funktioner aftales det med kontaktperson.

De individuelle målsætningsskemaer og aftaler for opfølgning sendes til den unge pr. mail.

Hvem kan bo på Bogø Kollegiet

Målgruppen er unge i alderen fra 16 indtil 23 som er berettiget til og bevilliget støtte jf. SEL §76, stk 3 nr.1 eller SEL §66 stk. 1, nr. 6 og er i gang med uddannelse eller en uddannelsesforberedende indsats, eks. FGU.

Fælles for de unge på Kollegiet er at de kan klare mange ting selv, men har brug for individuel støtte, før de er helt klar til at klare sig på egen hånd.

De skal derfor være villige til at indgå i botræningsforløb, dele stue, køkken og bad med andre i samme situation og modtage råd og vejledning fra de tilknyttede medarbejdere.

Fysiske rammer

Bogø Kollegiet er beliggende midt i Bogø By i en villa som er opdelt i to afdelinger.

Den ene ende af huset indeholder 3 værelser og den anden 2 værelser. Fælles for begge afdelinger af huset er, at der er fælles stue, køkken og toilet m/bad.

Der er adgang til fælles vaskemaskine og tørretumbler og fri adgang til wi-fi.

Hver enkelt beboer har eget værelse som ved indflytning er møbleret med det mest nødvendige, f.eks. seng, klædeskab og skrivebord, således udgifter til etablering vil kunne anvendes ved fraflytning fra Kollegiet. Der er også mulighed for at have eget møblement med til eget værelse.

Der er offentlig transport til uddannelsesbyerne Vordingborg og Nykøbing F, lige uden for døren.

Kollegiets placering på Bogø og det beskyttede og nære miljø der er, understøtter i særlig grad unge som er udfordret socialt eller har angst problematikker, og ikke kan se sig selv i større fællesskaber.

Hverdagen, krav og forventninger

Den unge støttes til at finde en god rytme i hverdagen, således der bliver overskud til både rengøring, tøjvask, lektier, madlavning, afslapning og fritidsaktiviteter.

Den unge hjælpes til at oprette NemID, forsikring, netbank og indføres i brugen af e-boks, udnytte sin stemmeret og det er ellers følger med at være en aktiv borger i samfundet.

Den unge støttes i at have et aktivt socialt liv sammen med sine medstuderende og venner. I situationer hvor den unge er til arrangementer uden for Bogø og er begrænset i at komme hjem med det offentlige, kan der laves aftale om afhentning – Vi påtager os en form for udvidet forældrefunktion for at sikre at den unge kommer godt hjem.

Det forventes at den unge lever op til, eller som minimum er villig og i stand til at arbejde med nedenstående.

 • Har en tilfredsstillende tilknytning til en uddannelsesinstitution.
 • Passe sin skole på tilfredsstillende vis, dvs. afleverer opgaver og møde til tiden således der ikke er bekymring for fravær.
 • Har en tilfredsstillende egen hygiejne.
 • På eget initiativ holder sit værelse rent og ryddeligt.
 • Tager del i de fælles opgaver der er på Kollegiet bl.a. oprydning og rengøring på fællesområderne.
 • Er økonomisk ansvarlig i forhold til at få det udbetalte til at række til hele måneden. Der opstilles budget såfremt der er behov for dette.
 • Er villig til at arbejde med sig selv i forhold til personlige udfordringer.

De unge kan have meget forskellig erfaring og kompetencer inden for de ovenstående områder, hvorfor støtten til at blive i stand til at leve op til det, kan variere fra ung til ung. Der kan derfor være personale på i de sene eftermiddagstimer og om aftenen alt efter de unges behov. Det er altid muligt at komme i kontakt med det pædagogiske personale om nødvendigt, også i ferier og helligdage.

Ugentligt husmøde.

Der afholdes et ugentligt husmøde, hvor alle beboere og kontaktperson deltager.

På mødet kan uenigheder drøftes, der laves aftaler om de tjanser der skal klares på fællesområder mht. rengøring og det der ellers fylder for beboerne. På Kollegiet er der mulighed for at være sig selv og en del af fællesskabet, med de udfordringer dette kan medføre. Fællesskabet kan bruges til at få sparring på de personlige og uddannelsesmæssige udfordringer de unge kan støde på. Personalet støtter og vejleder i forhold til disse udfordringer, både over for den enkelte unge og fællesskabet.

Fælles aktiviteter aftales og hvis der eks holdes fest eller andet i weekenden, drøftes det her.

Fritid

Kollegiet støtter og opfordrer til en aktiv fritid, der er derfor fælles fitness for Kollegiet en gang ugentligt, derudover er det muligt at deltage i de fritidsaktiviteter, der er for kosteleverne på Bogø Kostskole. Bogø har desuden et meget velfungerende og omfangsrigt foreningsliv.

Kollegiet deltager ligeledes på Bogø Kostskoles årlige skitur. Dette er en del af tilbuddet og de unge skal blot have passende tøj til turen.

Bogø Kollegiet tager på fælles udflugter, som de unge selv er med til at arrangere alt efter deres interesser.

Tilbud!

Forsørgelse
 • De unge modtager ydelse fra anbringende kommune, elevløn, FGU-ydelse, skoleydelse eller uddannelseshjælp.
 • De unge betaler af ovenstående beløb husleje til Kollegiet. Beløbet er inkl. vand, varme og el.
 • Det er Bogø Kollegiet, som på vegne af anbringende kommune, udbetaler ydelse til de unge som ikke modtager ydelse fra den uddannelsesinstitution de er tilknyttet. Denne ydelse svarer til SU dog fratrukket husleje, for dette beløb skal der afholdes udgifter til transport til uddannelsesstedet og kost.
Optagelse og økonomi

Tag gerne kontakt for en uforpligtende dialog således dine behov og spørgsmål kan afklares.

 

Ønskes en ung indskrevet på Kollegiet tages kontakt, hvorefter §50 og handleplan sendes via sikkermail til daglig leder. Herefter holder vi et indskrivningsmøde hvor målsætning afklares og Bogø Kollegiet fremvises, således den unge kan få indtryk af hvad Kollegiet kan tilbyde ham eller hende.

Vi går ind for at der så tidligt som muligt forventningsafstemmes, således vi finder et fælles ståsted til gavn for den unge.

Opholdsbetalingen for 2021:

Samlet månedlig betaling uden kost og logi                     kr. 17.067,00

Rådighedsbeløb svarende til SU udeboende højeste takst         kr. 6.321,00

 • Husleje, inkl. Vand, varme og el 2.200,00
 • Mad, transport, tøj o. lign. 4.121,00

Samlet månedlig betaling med kost og logi                  kr. 23.388,00

Betalingsbetingelser

Der faktureres pr. måned og forud. I forbindelse med opsigelse af kontrakten fra sagsbehandler side faktureres for løbende måned plus en måned. Såfremt kontrakten opsiges fra Kollegiets side er opsigelsen en måned. Der kan forekomme regulering af opholdsbetaling.

Tilsyn

Bogø Kollegiet er underlagt almindeligt tilsyn fra Socialtilsyn Øst.

Bogø Kollegiet

Et tilbud til unge i uddannelse

Værelser

sådan bor vi

Vil du have nyhedder?

Kontakt

Address Bogø Hovedgade 44a, Bogø By, Denmark